Δράση που στοχεύει στην ενίσχυση της πολιτικής της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του ΥΝΑΝΠ, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης της χώρας μας, βάσει των απαιτήσεων συμμόρφωσης στις υποχρεώσεις του κοινοτικού συστήματος ελέγχου, της ΚΑλΠ, ΚΟΑ και IUU Αλιείας, καθώς και των εκθέσεων αξιολόγησης και επιθεωρήσεων της ΕΕ για το σύστημα ελέγχου προϋπολογισμού 770.847,00€, προωθεί το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, στην υπογραφή της Απόφασης Ένταξης Πράξης «Δράσεις Εφαρμογής Ενισχυμένου Ελέγχου των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5107728 στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προχώρησε η ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΤ, ύστερα από οδηγίες του υπουργού κ. Σπήλιου Λιβανού και των υφυπουργών Φωτεινής Αραμπατζή και Γιάννη Οικονόμου.

Η πράξη περιλαμβάνει τα εξής δύο πακέτα εργασίας:

(1) Συμμετοχή σε συναντήσεις και εθνικά, ενωσιακά και διεθνή προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης υπαλλήλων των ελεγκτικών αρχών, καθώς και σε δράσεις ανταλλαγής στελεχών.

Το πρώτο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων που ενισχύουν την ικανότητα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσον αφορά στη διενέργεια των ελέγχων και επιθεωρήσεων, οι δαπάνες των οποίων προσδιορίζονται στη μελέτη εκτίμησης μοναδιαίου κόστους εκπαίδευσης που εκπονήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης σε Αθήνα/Πειραιά για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Υπολογίζονται ότι θα εκπαιδεύονται ένα στέλεχος ανά Λιμενική Αρχή και ανά σκάφος κάθε χρόνο, υπολογίζεται ότι θα εκπαιδεύονται 310 άτομα ετησίως σε τετραήμερα προγράμματα κατάρτισης.

  • Τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε συναντήσεις της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) ή λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Φορέων. Βάσει των ιστορικών στοιχείων του ΥΝΑΝΠ, προβλέπεται μία (1) αποστολή τον μήνα (1 άτομο) για να μετέχει στις παραπάνω συναντήσεις (τριήμερες).
  • Τη συμμετοχή στελεχών του ΛΣ σε προγράμματα κατάρτισης της Επιτροπής, της ΕΥΕΑ και λοιπών Διεθνών Οργανισμών και Φορέων. Βάσει των ιστορικών στοιχείων του ΥΝΑΝΠ, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα συμμετέχουν σε τρία (3) προγράμματα κατάρτισης ετησίως. Τα προγράμματα είναι συνήθως τριήμερα και θα συμμετέχουν σε αυτά από δύο (2) έως πέντε (5) άτομα κάθε φορά.
  • Τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε κοινούς ελέγχους σε άλλα Κ-Μ, βάσει της σχετικής απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή της ΕΥΕΑ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Υπολογίζονται τέσσερις (4) εβδομαδιαίες αποστολές ετησίως, που αποτελούνται από ένα στέλεχος της υπηρεσίας.

(2) Υλοποίηση δράσεων για την εφαρμογή κοινών και ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεώρησης

Το δεύτερο πακέτο εργασίας περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος σε κοινά και ειδικά προγράμματα ελέγχου και επιθεώρησης (JDP –Joint Deployment Plans) της EFCA (European Fisheries Control Agency) με τη διάθεση πλωτών και εναέριων επιχειρησιακών μέσων για τη διενέργεια των ελέγχων. Οι δαπάνες αυτές συνίστανται κυρίως από τα κόστη των καυσίμων, των αποσβέσεων και των συντηρήσεων των μέσων που χρησιμοποιούνται και τα οποία προσδιορίζονται στη μελέτη εκτίμησης μοναδιαίου κόστους που εγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Από τα παραπάνω κόστη, αφαιρούνται τα σταθερά μισθολογικά κόστη των πληρωμάτων που είναι μη επιλέξιμα.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», που υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του ΥΝΑΝΠ.

Η υλοποίηση του Ε.Π.Αλ.Θ με την σύσταση της νέας Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τις νέες οδηγίες που δόθηκαν από τον Υπουργό κ. Σπήλιο Λιβανό και τους αρμόδιους Υφυπουργούς κ. Γιάννη Οικονόμου και κα. Φωτεινή Αραμπατζή επιταχύνεται, προς όφελος των αλιέων. Υλοποιούνται επίσης νέες υποδομές ή βελτίωση των υφιστάμενων αλιευτικών καταφυγίων, χώρων αποθήκευσης με μέριμνα για την προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.