Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκε το ποσοστό απορρόφησης των Ενωσιακών πόρων για το έτος 2021 που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Πιστοποίησης, θα αφορά σε 10.452.350,96 € συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Αντίστοιχα, η κάλυψη του ετήσιου στόχου απορρόφησης – αθροιζόμενη στα έξι (6) προηγούμενα αιτήματα – ανέρχεται σε 55.251.758,51 € συνεισφοράς ΕΤΘΑ (εκ των 57.194.904,37 € του στόχου), το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται στο 96,60 % το δε υπόλοιπο αντιστοιχεί σε 1.943.145,86 € συνεισφοράς ΕΤΘΑ.

Σημειώνεται ότι από τα 57.194.904,37 € του στόχου, τα 45.602.660,37€ αφορούν στον στόχο του 2021(που καλύφθηκε κατά 100%) και τα 11.592.244 € αφορούν στο υπόλοιπο του στόχου του 2020 το οποίο δεν είχε αποδεσμευτεί κατόπιν αποδοχής από την ΕΕ του αιτήματος εξαίρεσης που υποβλήθηκε από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Παρά τη σωρεία προβλημάτων και δυσκολιών που ανέκυψαν, καθώς και το γεγονός ότι επί της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε απορρόφηση το συγκεκριμένο ποσοστό απορρόφησης αποτελεί σημαντική επιτυχία, αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Σπήλιου Λιβανού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σίμου Κεδίκογλου. 

Τέλος, στην επίτευξη του στόχου συνέβαλαν καθοριστικά ο Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Μπαγινέτας υπό την προηγούμενη ιδιότητα του,  και τα αρμόδια στελέχη της ΕΥΔΕΠΑλΘ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).